Numer projektu: RPLU.15.01.00-06-0182/22-00

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie EKSAM-Budownictwo Marek Suszek Spółka Jawna

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku naszego przedsiębiorstwa. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost zdolności wytwarzania energii.

Efekt naszych działań – posiadanie odnawialnego źródła energii.

Planowana wartość projektu:       233 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:     104 500,00 PLN

Wykonujemy:

 • Wykopy pod sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Wykopy fundamentowe
 • Niwelowanie i plantowanie terenu
 • Zabezpieczenie wykopów ziemnych
 • Wywożenie ziemi
 • Wykonanie studni z kręgów betonowych
 • Montaż studni systemowych z PVC, PP itp.
 • Wykonanie sieci kanalizacji
 • Wykonanie przyłączy do budynków

Kompleksowa budowa osiedla łącznie z:

 • Zagospodarowaniem terenu
 • Sieciami
 • Ulicami dojazdowymi
 • Chodnikami
 • tzw. małą architekturą

Wykonujemy:

 • Utwardzanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • Wykonanie podbudów betonowych i stabilizacji
 • Wykonanie podbudów z kruszyw różnej frakcji
 • Wykonanie nawierzchni
 • Remonty ulic, dróg, placów i chodników

Polityka prywatności – informacje ogólne 

Polityka prywatności reguluje zasady korzystania z ochrony danych osobowych.  Korzystanie z strony internetowej  może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania stroną internetową oraz utrzymania jej funkcjonalności.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:


Właścicielem i operatorem tej strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest EKSAM-Budownictwo Marek Suszek Sp. J., ul. Turystyczna 9P,
20-207 Lublin


Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.


W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eksam.pl

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących funkcji:


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu

Polityka prywatności – retencja danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez stronę internetową będą przetwarzane w przypadku obsługi chęci otrzymania oferty oraz usługi newsletter – przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.


Po tym okresie dane osobowe użytkowników stronę internetową mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług


Dane osobowe użytkowników strony internetowej są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.


Użytkownik strony internetowej ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym of 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Regulacje dotyczące treści serwisu

Zawartość strony internetowej podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się na stronie internetowej  nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej


Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich. Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych na Stronie Internetowej przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom. 


Właściciel strony internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody.


Właściciel strony internetowej zastrzega, że wszelkie zamieszczone na stronie internetowej informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Postanowienia końcowe

Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.


Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.


Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści na tej stronie internetowej.

Skontaktuj się


  Klikając "Wyślij" akceptujesz politykę prywatności.

  lub nasz e-mail:

  biuro@eksam.pl

  « z 3 »

  Roboty drogowe
  « z 2 »

  Nasze realizacje

  Roboty drogowe
  Usługi budowlane

  Roboty drogowe
  « z 2 »

  « z 3 »